امور فرهنگی

توجه!!توجه!!

همایش بزرگ دکتر فرهنگ در شهر شیراز
موضوع کلی همایش:زندگی هدفمند

اگر دنبال این هستید که زندگی بهتری داشته باشید،یا دنبال این هستید که یک تحول بزرگ در زندگیتون ایجاد شود در این همایش بزرگ شرکت کنید