لیست شماتیک گوشیهای چینی

پکیج ویژه‌‌ی تعمیرات موبایل آموزشگاه بی‌اذیّت

۶۲۲۳

۶۷۲۰ china

mt6226

۶۲۱۸

konka

n72i

۶۲۲۷

d660

۷۶۸۸-pcb

a08

c908

c909

m929v2

m990v1

m990v

m2188v1

mt-6217

mt-6129a

mt-6218

mt-6219

mt-6226

mt-2618

mt-6228