لیست شماتیک SONY ERICSSON

پکیج ویژه‌ی تعمیرات موبایل آموزشگاه بی‌اذیّت

sony ericsson C902

sony ericsson J100i

sony ericsson J110i

sony ericsson J120i

sony ericsson J200i

sony ericsson J210i

sony ericsson J220i

sony ericsson J230i

sony ericsson J300i

sony ericsson K200

sony ericsson K220

sony ericsson K205

sony ericsson K310

sony ericsson K320

sony ericsson K510

sony ericsson K530

sony ericsson K550i

sony ericsson K610

sony ericsson V630

sony ericsson K660i

sony ericsson K700

sony ericsson K750

sony ericsson K770i

sony ericsson K800i

sony ericsson K800

sony ericsson K810i

sony ericsson K850

sony ericsson M600i

sony ericsson P1i

sony ericssonR300

sony ericsson S500i

sony ericsson T650i

sony ericsson V640

sony ericsson W200

sony ericsson W350i

sony ericsson W380i

sony ericsson W580i

sony ericsson W610i

sony ericsson W660i

sony ericsson W710i

sony ericsson W880i

sony ericsson Z555i

sony ericsson Z610i

sony ericsson Z750i

sony ericsson Z770i

sony ericsson Z780i

sony ericsson Z1010

sony ericsson C702

sony ericsson C902

sony ericsson C905

sony ericsson G900

sony ericsson J100

sony ericsson J200

sony ericsson J210

sony ericsson J220

sony ericsson J230

sony ericsson J300

sony ericsson K300

sony ericsson K310

sony ericsson K320

sony ericsson K500

sony ericsson K550

sony ericsson K600

sony ericsson K610

sony ericsson K700

sony ericsson K750

sony ericsson K850-sm

sony ericsson P1

sony ericsson S500

sony ericsson U100

sony ericsson T100

sony ericsson S700

sony ericsson P990

sony ericsson W205