لیست شماتیکHTC

m7-u

Artemis

Desire

Desire500

Diamond

Excalibur

Gene

Hd2

Hd7

Hermes

Himalaya

Kaiser

M8

Neon

One

One x

One xl

Polaris

Raphael

Rose

Sapphire

Sonata

Tanager

Tempo

Typhoon

(در آینده شماتیک های بیشتری در اینجا قرار خواهد گرفت)