لیست فیلم های باز و بست NOKIA

پکیج ویژه تعمیرات آموزشگاه موبایل بی‌اذیّت

lumia 520

lumia 620

lumia 925

lumia 1020

lumia 1520

nokia x

N70

N90

۳۶۵۰

N-GAGE QD

۵۵۱۰

۸۸XX

۲۶۰۰

۲۶۵۰

۳۱۰۰

۳۲۲۰

۳۲۳۰

۵۱۰۰

۵۱۴۰

۶۱۰۱

۶۱۷۰

۶۲۶۰

۶۵۱۰

۶۶۰۰

۶۶۱۰i

۶۶۳۰

۶۶۵۰

۶۶۷۰

۶۶۸۰

۶۸۰۰

۶۸۲۰

۷۲۰۰

۷۲۵۰

۷۲۷۰

۷۲۸۰

۷۶۰۰

۷۶۱۰

۷۷۱۰

۸۹۱۰

۹۲۱۰i

۹۵۰۰

n770

۶۳۰۳

E7-00

N9

N85

N95

N96

N97

X3

X7

N8

۱۱۰۰

۳۲۵۰

۶۶۸۰

۶۸۰۰

۷۲۰۰

۷۲۷۰

۷۲۸۰

۷۳۷۰

۸۸۰۰

۵۶۱۰

۶۱۰۱

E6

E65

E75

۵۳۱۰

N73

N78

N82

N80

N81

N93

N95

۲۱۰۰

۲۶۰۰

۲۶۱۰

۲۷۳۰

۳۳۰۰

۳۶۵۰

۵۰۰۰

۵۱۰۰

۵۲۲۸

۵۲۳۳

۵۵۰۰D

۵۶۳۰

۵۸۰۰

۶۱۲۰C

۶۲۱۰

۶۲۳۰

۶۲۶۰

۶۳۰۰

۶۵۰۰

۶۶۰۰

۶۶۰۰f

۶۷۲۰c

۶۸۰۰

۷۶۱۰

۸۸۰۰

۹۲۱۰

AD-54

C5

E51

E63

E65

E90

N76

N78

N80

N81

N82

N90

N91

۵۵۳۰

۵۵۰۰

۸۸۰۰

۵۷۰۰

X3

۳۱۰