لیست فیلم های باز و بست SAMSUNG

note2

note3

note4

note5

note edge

s3

s5

s6

s7

gt-s8300

a300

a300h

a500

a500h

ag900

og900

c3303k

c3312

e500

e500h

e700

e700h

g350

g355-core2

g360

g361-core-prime d

g530-grand-prime

g531

g900

g920

g925

g7102

s5

i8510

j100

j100h

j700

j700f

p600

n7502

n9005

p1000

p5200

s3600

s5200

s5330

s7262

s7582

s8300

sm-a310f

t110

t111

t210

t231

t310

t531

t705

t900

a877

c5212

۹۱۳t

a867

i617

galaxy s2

galaxy s4 mini

gt-p6200

yp-t10

m8800

s2 i777

l760

l760

s5570

s3310

s5600

s8000

s8300

b5702

sgh-t729

i897

d880

d900i

f480

facinate

galaxy ace screen

i515

n7000

i9220

galaxy s

galaxy s3

galaxy tab teardown

i8150

gt-7350

i700

j600

gt-i9020

sgh-c417

s8500

i405

t629

u600

u700

u900

t959

sph-d700

s5