کدهای مخفی هواوی ۳C U10

درباره تلفن: *#*#۰۰۰۰*#*# اطلاعات تلفن: *#*#۶۱۳۰*#*# منوی پروژه: *#*#۲۸۴۶۵۷۹*#*# تست MMI: *#*#۱۲۱۳۱۴*#*# ورودی چندگانه: *#*#۲۸۴۴۷*#*# *#*#۰۱۰۰*#*#(برای بعضی ازآن ها جواب نمی‌دهد) *#*#۲۸۴۶*#*#(برای بعضی از آن ها جواب نمی دهد) توجه!توجه! نکته:امکان جواب ندادن کدها...