امور فرهنگی

توجه!!توجه!!

همایش بزرگ دکتر فرهنگ در شهر شیراز
موضوع کلی همایش:زندگی هدفمند

اگر دنبال این هستید که زندگی بهتری داشته باشید،یا دنبال این هستید که یک تحول بزرگ در زندگیتون ایجاد شود در این همایش بزرگ شرکت کنید


برای مشاهده جزئیات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید