نویسنده: m.a_kerman@yahoo.com

کدهای مخفی عمومی

در قسطمت های قبل کدهای مخفی تعدادی از گوشی ها را قرار دادیم در این بخش تعدادی از کدها را در جدول زیر قرار داده ایم که این کدها ممکن است هر کدام در...