الکترونیک عمومی موبایل

آشنایی سرفصل های آموزشی

آشنایی با اجسام رسانا،نیمه رسانا ، عایق یا نارسانا

آشنایی با مفاهیم ولتاژ ، جریان ، مقاومت ، هدایت

آشنایی با مدارات الکتریکی و الکترونیکی

آشنایی با مفهوم اتصال کوتاه و اتصال باز

آشنایی با قانون اهم و نحوه محاسبه مقادیر ولتاژ ، جریان و مقاومت

آشنایی با قطعه مقاومت و نحوه خواندن کد رنگی

آشنایی با انواع مقاومت

آشنایی با روش دو عدد و یک حرف

آشنایی با روش دو عدد و دو حرف

آشنایی با روش کد سه رقمی

آشنایی با نحوه تشخیص مقاومت از روی رنگ

آشنایی با ntc

آشنایی با ptc

آشنایی با vdr

آشنایی با ldr

آشنایی با diode

آشنایی با zener diode

آشنایی با self

آشنایی با ترانزیستور

آشنایی با انواع گیت and – or – nand -nor -not -xor -xnor

آشنایی با آی سی های dip – smd -bgy – bga

آشنایی با نحوه صحیح لحیم کاری و مونتاژ کیت

آشنایی با دستگاه مولتی متر و نحوه عیب یابی توسط آن

آشنایی با نحوه تشخیص قطعات از روی کد رنگی